Sami-m - Общи условия за дистрибутори

Общи условия за дистрибутори

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА „САМИ-М“ ЕООД

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ

В тези Общи условия и сключените индивидуални договори /споразумения/ използваните изрази ще имат следните значения:

Споразумение

Означава това дистрибуторско споразумение на „САМИ-М” ЕООД, което обхваща всички анекси и документи, упоменати тук, включително и Допълнителните писма.

Начална дата

Означава датата, посочена по-горе

Доставки на „САМИ-М” ЕООД

Означава предлагани и/или произвеждани продукти и такива предмет на разработка и предстоящо предоставяне на  Дистрибутора от „САМИ-М” ЕООД като част от Фирменото производство на „САМИ-М” ЕООД.

Доставки на Дистрибутора

Означава:

Продукти /включващи, но неограничаващи се/ обект на производство на

Дружеството и/или предлагани за продажба от дружеството.

Права на интелектуална собственост

Означава всякакви и всички патенти, търговски марки, търговски наименования, лого, бизнес процеси, фирмени марки (регистрирани или не), регистрирани промишлени образци,  права върху дизайн, авторски права, ноу-хау, търговски и бизнес наименования, репутация и всички права, имащи еквивалентен или подобен ефект на тези във всяка друга част на страната, във всеки случай за целия им срок и заедно с всякакви обновявания и разширения.

Марки

Означава всички търговски и сервизни марки /регистрирани или не/, използвани от „САМИ-М” ЕООД  във връзка с неговите продукти и услуги, които могат да бъдат актуализирани периодично от „САМИ-М” ЕООД.

Продукти

Означава произвежданите от „САМИ-М” ЕООД   стоки, доставяни на Дистрибутора и/или стоки  предлагани за продажба от дружеството.

Дистрибутор

Означава българско или чуждестранно юридическо лице, с което „САМИ-М” ЕООД  сключва конкретно Дистрибуторско споразумение, по силата на което му представя правото да продава, дистрибутира и предоставя Продуктите

Скрити недостатъци

Съществени различия от предварително одобреното качество на продукта, съгласно предоставения сертификат за качество и при съхранение на продуктите, съгласно предоставените инструкции за съхранение.

Допълнително писмо

 

Означава писмо, позоваващо се на това Споразумение, изпращано периодично или при необходимост от „САМИ-М” ЕООД  на Дистрибутора, посочващо плановия обем на продажби на Дистрибутора и/или осъвременявания на маркетинговите планове, определени от „САМИ-М” ЕООД  и ще включва всякакви документи с програми за отстъпки или следващите производства /ако има такива/, които могат периодично да бъдат въвеждани от „САМИ-М” ЕООД  или такива други писма, отнасящи се до процеса на предоставяне произвежданата продукция на дистрибутора, който „САМИ-М” ЕООД  определя като Допълнително писмо.

Работен ден

Означава ден от седмицата, който е работен и който не е обществен празник на Територията на Република България.

 

2. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

 

2.1. Тези Общи условия се прилагат за всички Дистрибуторски споразумения, с български или чуждестранни физически или юридически лица, по които „САМИ-М” ЕООД  предоставя на Дистрибутор за своя собствена сметка, риск, име и разходи, правото да продава, дистрибутира и предоставя Продуктите му на територията на Република България. Дистрибуторът няма представителни права по отношение на Производителя. Дистрибуторът продава продуктите от свое име и за своя сметка, като с действията си не ангажира юридически Производителя.

2.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за други договори, различни от посочените по-горе.

2.3. С всеки Дистрибутор „САМИ-М” ЕООД  сключва отделно Дистрибуторско споразумение, в което се определят конкретните параметри на съответната доставка или услуга (предмет, срок на доставка, цена, начин на плащане,  права и задължения на страните, неустойки и др.). Всеки доставчик получава екземпляр от тези Общи условия, които са задължителни за страните по Договора и са неразделна негова част.

2.4. „САМИ-М” ЕООД има право да променя общите условия по всяко време с писмено уведомление до Дистрибутора. Промените влизат в сила, ако доставчикът не възрази изрично с писмено изявление, адресирано до „САМИ-М” ЕООД  в срок от 15 /петнадесет/ календарни дни след уведомлението.

2.5. „САМИ-М” ЕООД си запазва правото по всяко време и по свое собствено усмотрение да обнови, промени или преустанови производството на отделни продукти от цялостната продуктова гама на предприятието. В случаите на такава промяна, „САМИ-М” ЕООД се задължава да уведоми Дистрибутора за такива промени чрез електронна поща или изрично писмо. Дистрибуторът се съгласява да съблюдава тези изменения, освен ако е уведомил „САМИ-М” ЕООД, че не желае да разпространява нововъведените продукти в съответния географски район. Когато дистрибуторът не приеме такава промяна, той няма да има право да закупува и продава нововъведените стоки.

 

3.ПРОДАЖБА И ПОКУПКА НА ПРОДУКТИТЕ НА „САМИ-М” ЕООД 

3.1. Конкретните условия за продажба и съответно покупка на продуктите на „САМИ-М” ЕООД  се урежда конкретно с всеки Дистрибутор, въз основа на сключено Дистрибуторско споразумение.

3.2. Производителят е длъжен да предоставя на Дистрибутора информацията, необходима му за реализацията на продуктите, включително и такава относно тяхното качество, особени свойства, предимства и недостатъци в сравнение с конкурентни или алтернативни стоки.

3.3. При всички случаи  „САМИ-М” ЕООД  има право да определя  нови цени за продуктите си, реализирани от дистрибутора при условие, че  предварително уведоми Дистрибутора. Уведомлението се извършва писмено, по факс, ел. поща или по друг начин, доказващ уведомяването.

3.4. При намаление на цените „САМИ-М” ЕООД уведомява Дистрибутора за новите цени и началната дата на прилагането им. При евентуално увеличение на цените, „САМИ-М” ЕООД се задължава да уведоми Дистрибутора най-късно седем дни предварително по начина, доказващ уведомяването. Ако в този срок Дистрибуторът не възрази, новата цена влиза в сила в деня след изтичането му и се прилага за всяка последваща заявена доставка. Ако Дистрибуторът възрази срещу увеличението на цената, той може в продължение на един месец след възражението си срещу изменението на цената, да не заявява и купува стоката или стоките с увеличена цена, като запазва останалите си права по Дистрибуторското споразумение /договора/. Ако Дистрибуторът не заяви и не купи стоки с променената цена до 15 дни след изтичането на месеца по предходното изречение, както и тогава, когато в продължение на повече от един месец той не е заявил доставка при наличие на непогасено задължение за плащане по предходна такава, счита се, че той се е отказал от договора и всички негови задължения към „САМИ-М” ЕООД стават изцяло изискуеми на датата, на която възражението срещу промяната на цената е достигнало до „САМИ-М” ЕООД, респ. седем календарни дни след датата на последната доставка, ведно със законната лихва върху неизплатената част, до пълното им изплащане, независимо от всякакви предходни уговорки. В този случай, за втория и следващите месеци на забавата, Дистрибуторът дължи и уговорената в договора неустойка.

3.5. Периодът на доставка се определя от страните в сключеното между тях Дистрибуторско споразумение.

3.6. Мястото на доставката е посочено в потвърждаването на поръчката.

3.7. Правото на собственост и рискът върху Продуктите се прехвърля при Доставката на Продуктите. В случаите, при които Дистрибуторът откаже доставка без предварително уведомяване и съгласие на „САМИ-М” ЕООД, е длъжен да заплати на „САМИ-М” ЕООД разходите или загубите, възникнали от този отказ, включително разходи за съхранение, докато Дистрибуторът приеме доставката. Всяка липсваща или увредена опаковка трябва да бъде отбелязана в съответната експедиционна бележка или в друг, двустранно подписан от страните, документ – протокол.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „САМИ-М” ЕООД:

 

4.1. Производителят има право:

а/ да получава информация за извършените от Дистрибутора продажби;

б/ да бъде уведомяван за препоръките, критиките и рекламациите, отправени от потребителите;

в/ да прави самостоятелни пазарни проучвания на съответната територия;

г/ да отправя препоръки до Дистрибутора, относно търговската му дейност.

4.2.При неспазване на препоръките на т.4.1, буква „г”, Производителят има право да спре доставките на Дистрибутора до изпълняване на договорените условия.

4.3. „САМИ-М” ЕООД се задължава:

а/ да предоставя продукцията си в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия и конкретното Дистрибуторско споразумение. „САМИ-М” ЕООД няма да бъде обвързан с каквито и да е допълнителни условия, които Дистрибуторът може периодично да договоря със своите клиенти, освен ако не е договорено писмено;

б/ да предоставя на Дистрибутора такава търговска, маркетингова и техническа помощ, която по свое усмотрение може да сметне за необходима, за да подпомогне Дистрибутора с рекламата на Продуктите, в съответствие със задълженията му настоящите общи условия и конкретното Дистрибуторско споразумение, включващо между другото, незабавно разглеждане на рекламните материали и маркетинг-дейности, изготвени или предложени от Дистрибутора;

в/ да отговори възможно най-бързо по телефон, факс или електронна поща на всякакви запитвания, поставени от Дистрибутора по отношение на неговите клиенти, касаещи характеристиките и начина на употреба на предлаганите продукти;

г/ да предоставя на Дистрибутора  рекламни материали и друга подходяща информация, свързана със стоките;

4.4. “САМИ-М” ЕООД гарантира, че Продуктите с марките на „САМИ-М” ЕООД отговарят на всички изисквания на съвременното производство, произведени са в посочения срок и съдържат посочените компоненти.

4.5. Дистрибуторът поема задължението да не извършва каквито и да било секретни плащания на парични комисионни, значителни дарения, пътувания или други подобни парични подаръци или дарения на който и да било от работниците на „САМИ М“ ЕООД, за да го склонят да направи или пропусне някое действие или просто да изглежда склонен към Дистрибутора. Дистрибуторът осъзнава, че нарушението на това условие ще е материално нарушение на договора от страна на Дистрибутора и това дава право на „САМИ М“ ЕООД да прекрати сключен договор и/или споразумение по настоящите ОУ незабавно.

 

5. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ГАРАНЦИИ НА ДИСТРИБУТОРА

 

5.1. Дистрибуторът има право да реализира закупените от „САМИ-М” ЕООД продукти на трети лица /търговси обекти, ФЛ и ЮЛ/.

5.2. Дистрибуторът се задължава да развива маркетинга си по отношение продуктите на „САМИ-М” ЕООД.

5.3. Дистрибуторът се задължава да полага максимални усилия за разширяване пазара на продуктите, произвеждани от „САМИ-М” ЕООД, да рекламира и увеличава продажбите им.

5.4. Дистрибуторът се задължава:

- да поддържа определен брой на служителите /търговските представители/ и автомобили за осъществяване на дейността в географски район/територия/, посочен в Дистрибуторско  споразумение или приложение към него.

- да продава стоките на „САМИ-М” ЕООД съгласно асортиментен и количествен план за продажби;

5.5. Дистрибуторът се задължава да осъществява съвместна дейност със „САМИ-М” ЕООД за изготвяне и обновяване на съществуващ  маркетинг план за всички маркетингови дейности, които „САМИ-М” ЕООД  може да определи като подходящи.

5.6. Дистрибуторът има право на предоставени от „САМИ-М” ЕООД рекламни материали и съоръжения, като преценката за вида, броя и обема  на рекламните материали е на Производителя. При осъществяване на рекламни кампании Дистрибуторът има право да поиска съдействие от страна на „САМИ-М” ЕООД. Конкретните параметри на това съдействие се уговарят допълнително.

5.7. Дистрибуторът се задължава да използва предоставените рекламни материали и съоръжения единствено по предназначение. Дистрибуторът няма право без изрично писмо съгласие на „САМИ-М” ЕООД   да осъществява реклама и да извършва рекламни кампании на „САМИ-М” ЕООД и на произвежданите и/или предлагани марки, без одобрението на „САМИ-М” ЕООД, с изключение на материалите и съоръженията, предоставени от „САМИ-М” ЕООД по реда на т.5.7 от Общите условия.  В случай, че Дистрибуторът извършва такива кампании, всички разноски по рекламата са за негова сметка, като независимо от това „САМИ-М” ЕООД   има право да прекрати договора поради неизпълнение от страна на Дистрибутора.

5.8. Дистрибуторът е длъжен да изисква от Производителя да му предостави сертификат за качество и съхранение на продукцията, както и указания за това, и е длъжен стриктно да спазва тези указания. Неспазването на тези указания дава право на Производителят да прекрати едностранно, по вина на Дистрибутора, сключеното Дистрибуторско споразумение, като в този случай  Дистрибуторът е длъжен да заплати доставената до момента стока в срок до 14 дни от прекратяване на договора.

5.9. Дистрибуторът се задължава да не участва самостоятелно или с трети лица в каквито и да е нелегални, заблуждаващи или неетични практики, включващи, но неограничаващи се до подценяване или са увреждане характеристиките на  продуктите на „САМИ-М” ЕООД  .

5.10. Дистрибуторът е длъжен да осъществява дейността си в собствени и/или наети от него налични търговски бази с достатъчно технически ресурси, включително компютърна и телефонна база и автомобили, позволяващи разпространяване на продукцията, съобразно изискванията на потребителите.

5.11. Дистрибуторът е длъжен да осъществява дейността си в помещения, изцяло отговарящи на санитарните и други нормативни изисквания за продажба на храни, съгласно действащите законодателства на Р България и на ЕС.

5.12. Отношенията между страните по повод предоставяне на автомобили от Производителя на Дистрибутора, се уреждат с допълнително подписано между страните споразумение.

5.13. Дистрибуторът е длъжен да продава /реализира/ на пазара стока, предоставена му от Производителя, която не е с изтекъл срок на реализация. При изтичане на срока на реализация на стоката, съгласно действащите законодателства в Р България и ЕС, нереализираната стока трябва да бъде унищожена от Комисия с представители на двете страни, като стоките и разходите за унищожаване са за сметка на Дистрибутора. При неизпълнение на някои от задълженията в настоящата разпоредба, Дистрибуторът дължи неустойка в размер, посочен в Дистрибуторското споразумение. Отделно от това Производителят има право да прекрати договора /респ. дистрибуторското споразумение/ едностранно, по вина на Дистрибутора.

5.14. Дистрибуторът е длъжен да уведомява незабавно Производителя за всяка проверка на контролни орани във връзка с продуктите – количество, качество и други проверки .

5.18. Дистрибуторът гарантира, че ще изпълнява инструкциите на „САМИ-М” ЕООД, с цел подобряване на маркетинг и дистрибуция на Продуктите на дружеството.

5.16. Дистрибуторът се задължава да изпълнява настоящата политика или общи инструкции на „САМИ-М” ЕООД по отношение на предложените за извършване маркетингови дейности; несправянето с такива процедури или инструкции ще имат за последица отговорност на Дистрибутора за всички извършени разходи.

5.17. Дистрибуторът се задължава да осигури на „САМИ-М” ЕООД, неговите служители или агенти достъп до помещенията или всяко друго място, на което се намират предоставените стоки. Да осигури възможност за изземването им, в случаите при които не са били платени, срещу анулиране на съответните фактури.

5.18. Дистрибуторът няма да има право на какъвто и да е приоритет при доставката продуктите на „САМИ-М” ЕООД пред другите клиенти /включително други дистрибутори/, и „САМИ-М” ЕООД може да разпределя доставките сред клиентите си с цел най-ефективно да отговори на потребностите на бизнеса си.

5.19. Дистрибуторът има право да предявява рекламации към Производителя при:

1. доставка на продукти с изтичащ в деня на доставката срок на годност или при ясно видими причини, поради които може да се съди за нарушаване на вкусовите им качества.

2.доставени продукти с напълно или частично нарушена опаковка, напълно или частично нарушена етикетировка, лош външен вид в следствие транспорт, товарене, разтоварване или други дейности, свързани с доставката на продуктите до склада на Дистрибутора, както и рекламации по отношение на доставеното количество. Рекламации по тази алинея могат да се приемат единствено в момента на доставката.

3. По отношение на скрити недостатъци срокът за предявяване на рекламацията – 1 месец от датата на доставка.

 

5.20. Дистрибуторът гарантира, че осигурява условия за разпространяване на продукцията на „САМИ-М” ЕООД, които осигуряват оптимален достъп на потребителите до произвежданата и предоставяна продукция.

5.21. Дистрибуторът е задължен да предоставя на Производителя периодично информация за:

– Търсенето на продуктите;

– Предлагане на алтернативни стоки на пазара;

– Дейност на конкурентите на Производителя;

– Препоръките, критиките и специфични изисквания на потребителите от съответната територия и т.н.

5.22. Дистрибуторът има право да реализира закупените от „САМИ-М” ЕООД продукти в търговски обекти на територията на страната или в съответния географски район, определен по споразумение между страните, но само в случай, че това не противоречи на действащото законодателство.

5.23. Дистрибуторът е длъжен да следи за правилното излагане, предлагане и представяне на продуктите на Производителя в рамките на търговските обекти на територията по чл. 1.

5.24. Дистрибуторът е длъжен да се съобразява и изпълнява указанията на Производителя, относно начина и плътността на зареждане на стоки в обектите. В случай на констатирани нередности Производителят има право да предприеме действия за отстраняването им.

5.25. Дистрибуторът се задължава за своя сметка да посещава и  участва  в насрочените събрания или срещи от „САМИ-М” ЕООД, да предоставя поисканата му информация, относно  извършените продажби, рекламни мероприятия или маркетингови проучвания или допълнителна информация и отчети, които са обосновано поискани от „САМИ-М” ЕООД.

5.26. Дистрибуторът се задължава в края на всеки календарен месец да равнява салдата си с тези на „САМИ-М” ЕООД, относно задължения, вземания и всякакви други отношения във връзка със сключеното Дистрибуторско споразумение. При разминаване и/или липса на потвърждение и нежелание за отстраняване на различията се приема за вярно салдото /респ. Счетоводните записвания/ в „САМИ-М” ЕООД. Неизпълнението на това задължение от Дистрибутора е основание за прекратяване на настоящия договор от „САМИ-М” ЕООД, по вина на Дистрибутора.

5.27. Дистрибуторът  се задължава за своя сметка да участва в периодично организирани обучения от „САМИ-М” ЕООД, с цел запознаване с характеристиките на новосъздадени продукти, предстоящи нововъведения, начин на провеждане на рекламни кампании, обсъждане на маркетингови проучвания и др., с цел запознаване и увеличаване пазарното присъствие на производителя на територията или в съответния географски район.

5.28. Дистрибуторът е длъжен при настъпване на увреждане  /респ. на щета/ с актив на „САМИ-М” ЕООД,  да уведоми незабавно Регионалния представител на „САМИ-М” ЕООД, както и да съдейства изцяло с всички възможности за получаване /снадбяване/ с всички документи, необходими за получаване на застрахователно обезщетение. При неизпълнение на тези свои задължения Дистрибуторът е длъжен да заплати на „САМИ-М” ЕООД  пълния размер на вредите.

5.29. Дистрибуторът гарантира на „САМИ-М” ЕООД, че:

а/ ще спазва всички приложими закони и наредби, свързани с дейността му, необходими за съхранението, маркетинга, сигурността при разпространяване на предоставената му продукция;

б/ има необходимите способности и опит да изпълнява задълженията поети от него по това Споразумение и че със сключването на това Споразумение не нарушава и няма да наруши някакво изрично или предполагаемо задължение към която и да е трета страна;

в/ ще бъде единствено отговорен в случаите на нарушаване маркетинговия имидж на предоставените за разпространение продукти.

г/ ще извършва всички разходи за своя сметка при изпълнение на задълженията си по това Споразумение;

д/ ще информира незабавно „САМИ-М” ЕООД за всякакви факти или мнения, за които Дистрибуторът узнава и е вероятно да имат отношение към търговската дейност, свързана със стоките на „САМИ-М” ЕООД, или които са изгодни или неизгодни за интересите на дружеството-производител;

е/ ще ръководи по всяко време стопанската си дейност етично, по начин, който ще се отрази благоприятно на разпространение на стоките на „САМИ-М” ЕООД, на доброто име и репутация на производителя;

ж/ ще изпълнява всякакви разумни инструкции на „САМИ-М” ЕООД във връзка с разпространението на продукцията;

5.30. Неизпълнението на гаранциите и на задълженията на Дистрибутора по т.5.28. от Общите условия е основание за прекратяване на сключеното между страните Дистрибуторско споразумение едностранно от „САМИ-М” ЕООД , по вина на Дистрибутора.

5.31.1. Дистрибуторът има право на рекламации относно количествата на доставената стока в момента на предаване на същата от Производителя „САМИ-М” ЕООД.

5.31.2. По отношение на скрити дефекти на вкусовия състав на стоките, които не могат да бъдат установени в момента на доставката, Дистрибуторът има право на рекламации в срок до…… (……….) дни от датата на предаване на стоката, при условие, че са спазени Инструкциите за съхранение и транспортиране, предоставени от „САМИ М“ ЕООД.

5.31.3. „САМИ-М” ЕООД  не носи отговорност за дефекти, които се дължат на неправилна употреба или съхранение на стоките от страна на Дистрибутора или на трети лица, на които Дистрибуторът е предоставил стоката, довела до тяхното повреждане или унищожаване, както и за дефекти, възникнали в резултат на транспортирането на същата, както и за използване не по предназначение.

5.31.4. При наличие на дефекти по ал.1 и ал.2 (извън причините по ал.3) Дистрибуторът уведомява писмено „САМИ-М” ЕООД  за проявата им незабавно след откриването им, с рекламационно заявление.

5.31.5. Рекламационното заявление следва да съдържа:

 • Посочване на заявката и партиден номер, по която са експедирани рекламираните стоки;
 • Номер и дата на фактурата.
 • Причина за рекламацията със съответните констатации;
 • Дата и място на огледа на рекламираните стоки (само при рекламации на количествата стоки);
 • Стойност на рекламацията;
 • Претенцията на Дистрибутора за предпочитания начин на уреждане на рекламацията след нейното получаване от страна на „САМИ-М” ЕООД.
 • Данни за лицето, съставило рекламационното заявление и неговия подпис.

5.31.6. „САМИ-М” ЕООД следва да разгледа рекламацията и да се произнесе по нея в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на получаване на рекламационното заявление. В случай, че възникне необходимост да се извършат изследвания от Акредитирани лаборатории, срокът се удължава с дните, необходими за извършване на това изследване. В зависимост от резултатите, разходите за изследване се заплащат от неизправната страна.

5.31.7. Становището си по рекламацията „САМИ-М” ЕООД довежда до знанието на Дистрибутора писмено.

5.31.8. Рекламацията за качество се уреждат чрез замяна на рекламираната стока или по друг начин, изрично договорен между страните.

5.31.9. Начинът на уреждане на рекламацията се уговаря между страните за всеки конкретен случай, в зависимост от вида и степента на несъответствие.

5.31.10. Допълнителната доставка или замяна се извършва не по-рано от 30  (тридесет) дни след датата на одобряване на рекламацията от страна на „САМИ-М” ЕООД, едновременно с доставката на стоките по следващата заявка.

 

6. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 

6.1. Цените, по които „САМИ-М” ЕООД продава продукцията си на Дистрибутора се определят конкретно в сключеното между тях Дистрибуторско споразумение и приложенията към него.

6.2. При всички случаи цените се изчисляват при курс на 1,95583 лева за 1 евро. В случай на отмяна или изменение на чл.29 ЗБНБ и произтичаща от това промяна на курса на лева спрямо еврото, Дистрибуторът се задължава да заплаща всички свои задължения – както възникналите до момента, така и задълженията по новите доставки, по  посочената в евро или в левовата равностойност на еврото,  по новоопределения курс на лева към еврото.

6.3. Плащанията от Дистрибутора ще се извършва в български лева и/или евро, по сметката, посочена от „САМИ-М” ЕООД   /която може да бъде периодично променяна/. Стоките се заплащат от Дистрибутора в срок, уговорен между страните в дистрибуторско споразумение.  Срокът за плащане е от съществено значение.  Ако плащането се забави, Дистрибуторът дължи неустойка в размери, определени в Дистрибуторското споразумение.

6.4.1. Задължението за заплащане на стоките от Дистрибутора възниква при настъпване на по-ранно от двете събития – или изтичане на срок от датата на получаване на стоките, или достигане на стоков кредит до определен размер. Конкретните срокове за плащане след получаване на стоката и размера на кредитния лимит се определят конкретно във всяко едно Дистрибуторско споразумение. За размера на уговорения в Дистрибуторското споразумение стоков кредит Дистрибуторът се задължава да сключи договор за застраховка при одобрен от Производителя застраховател, с добавък в полза на „САМИ-М” ЕООД. 30 дни преди изтичане на срока на застраховката Дистрибуторът е длъжен да поднови същата. Неизпълнението на задължението от страна на Дистрибутора за сключване на договор за застраховка при горните условия или за подновяване на застраховката, е основание за незабавно прекратяване на Дистрибуторското споразумение от „САМИ-М” ЕООД.

6.4.2. За отпуснатия стоков кредит, Производителят може да изиска от Дистрибутора да му представи надлежно обезпечение – банкова гаранция и/или ипотека върху недвижим имот до размера на определения стоков кредит, като при неизпълнение на това условие от страна на Дистрибутора, Производителят има право да преустанови доставките.

6.5. „САМИ-М” ЕООД има право едностранно да отмени правото на Дистрибутора да извършва плащания в български лева. Отмяната на това право се извършва с уведомление в писмена форма и/или по ел. Поща и настъпва незабавно.

6.6. Дистрибуторът дава изричното си съгласие да получава електронна фактура за дължимите към „САМИ-М” ЕООД суми във връзка със сключеното между тях Дистрибуторско споразумение, на e-mail, посочен в това споразумение. Възражение по повод данните в ел.фактура /единични цени, артикули, бройки, общи цени/, се извършва от Дистрибутора в еднодневен срок от получаването на ел. фактура, на следния e-mail адрес на „САМИ-М” ЕООД: …………………………..……………………. Получаването на ел. фактура на този адрес и липсата на възражение по повод получената фактура е безусловно доказателство, че стоките посочени във фактурата са получени от Дистрибутора и че сумата по фактурата е дължима от Дистрибутора.

6.7. Дистрибуторът декларира, че е запознат с всички действащи за територията на Европейския съюз и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство нормативи, приети за предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително, но не само с директивите на Европейския парламент и Съвета и регламентите на Комисията, както и със Закона за мерките срещу изпирането на пари, и декларира, че средствата, заплащани по настоящите общи условия и всички договори и споразумения със „САМИ М“ ЕООД, нямат такъв произход и/или цели.

 

7. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

 

7.1. Ако в Дистрибуторското споразумение не е уговорено изрично, предаването на стоката от  Производителя „САМИ-М” ЕООД  и получаването и от Дистрибутора на стоката по всяка отделна доставка ще се удостоверява с подписване на експедиционна бележка. В срок до 5 /пет/ дни след предаване на стоката и подписване на експедиционната бележка, Производителят е длъжен да издаде на дистрибутора данъчна фактура за тези количества.

7.2. Подписване на експедиционната бележка, и/или получаване на фактурата /в случаите на ел. фактура – получаване на ел. поща/, и/или включване на фактурата в счетоводството на Дистрибутора, се приема за безусловно доказателство, че същият е получил описаната там стока, и че дължи заплащане на цената на същата на „САМИ-М” ЕООД  .

7.3. Цената на стоката ще се посочва в стоковата разписка и в издадената от Продавача фактура.

7.4. Ако страните не са уговорили изрично друго, предаването на стоката от Продавача на Купувача ще се извършва съгласно посоченото в Дистрибуторското споразумение.

 

8. ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:

 

8.1. Всички права на интелектуална собственост върху или свързани със стоките, документацията и марките са и ще останат собственост на „САМИ-М” ЕООД. Дистрибуторът няма да регистрира или да прави опити да регистрира други или объркващо подобни думи, до която и да е от марките на „САМИ-М” ЕООД, включително тези регистрирани или нерегистрирани търговски марки, търговски наименования  и всякакви обозначения използвани от „САМИ-М” ЕООД  .

8.2. Дистрибуторът ще използва марките и търговските наименования, свързани с Продуктите на „САМИ-М” ЕООД само във връзка с тези продукти и само в регистрирания или съгласуван вид, както е разяснено от „САМИ-М” ЕООД във връзка с маркетинга и продажбата на Продуктите. Дистрибуторът няма да променя, прикрива, отстранява, намесва или добавя към която и да е от търговските марки, търговски наименования, печати или бележки, прикрепени към който и да е от Продуктите, към опаковката на Продукта или към Документацията по времето, когато се доставят на Дистрибутора.

8.3. В допълнение към задълженията и отговорностите на Дистрибутора, ако се предяви или е вероятно да се предяви претенция за накърняване на права във връзка с Доставка, същият се задължава да уведоми незабавно „САМИ-М” ЕООД   за предприемане действия по защитата им.

8.4. Дистрибуторът се задължава да уведоми незабавно „САМИ-М” ЕООД, ако узнае за незаконна или неоторизирана употреба на марки или обозначения, използвани от „САМИ-М” ЕООД за обозначаване на стоки обект на разпространение по това Споразумение или свързани с него и ще помага „САМИ-М” ЕООД   при предприемане на стъпките, необходими за защитаване на правата на производителя.

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

 

9.1. Конфиденциалната информация („Конфиденциална информация”) ще включва всичко или част от следното: информация, свързана с бизнес плановете, неразкрити продукти и цени или друга информация на страните, посочена или обявена като „Конфиденциална” или еквивалентна по време на разкриването или по естеството си, има необходимата характеристика за конфиденциалност, която не се предоставя с готовност на лица, несвързани с едната или другата страна, независимо дали е разкрита устно или писмено;

9.1. По отношение на Конфиденциалната информация, всяка страна се задължава да използва същата степен на предпазливост, която използва за своята собствена конфиденциална информация, да не разкрива или възпроизвежда Конфиденциалната информация пред трето лице, фирма, компания или организация /освен неговите собствени служители, които е необходимо да я знаят и при условие, че са обвързани с писмено споразумение да защитават конфиденциалната информация/;

9.2. Нищо, свързано с настоящите общи условия, сключеното дистрибуторско споразумение и приложенията към тях, или въпроси, възникващи или във връзка с тях, няма да се оповестява от Дистрибутора без предварителното писмено съгласие на „САМИ-М” ЕООД  .

 

10. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВА:

 

10.1. “САМИ-М” ЕООД си запазва правото:

 1. да преразглежда, добавя и/или спира гамата от продукти на „САМИ-М” ЕООД, налични за Дистрибутора по всяко време без предизвестие в съответствие с политиката на „САМИ-М” ЕООД за текущо осъвременяване.
 2. да отказва каквато и да е поръчка на Дистрибутора за Продукти на „САМИ-М” ЕООД по всяко време, докато не бъде получено от „САМИ-М” ЕООД цялото дължимо плащане, когато сумата е изискуема.
 3. да изисква от Дистрибутора да не използва или да спре да използва всякакви рекламни или промоционални материали по отношение на Продукти на „САМИ-М” ЕООД, които „САМИ-М” ЕООД, по свое собствено усмотрение, счита, че не са или са престанали да бъдат в интерес на дружеството производител;

 

11. ПРАВНО ОТНОШЕНИЕ:

 

11.1. Освен ако между страните изрично не е уговорено друго:

а/ отношението между страните е това на продавач и купувач във връзка със стоките предоставяни от „САМИ-М” ЕООД;

б/ нищо в това Споразумение няма да се разглежда като установяване на изключително правоотношение между „САМИ-М” ЕООД и Дистрибутора и като такова до максималната степен, позволена от приложимото право. Това Споразумение няма да допуска каквато и да е форма на регистрация без предварителното писмено съгласие на „САМИ-М” ЕООД;

в/ Дистрибуторът е независим изпълнител, купуващ и продаващ от свое име и за свой собствен риск;

г/ Дистрибуторът няма правомощия и няма да обвързва и да претендира за обвързване на „САМИ-М” ЕООД с каквито и да е задължения, нито да възлага на  „САМИ-М” ЕООД каквато и да е отговорност, нито да обременява и претендира да обременява „САМИ-М” ЕООД с имуществени задължения. Дистрибуторът няма право да прави репрезентации, оферти или обещания или да споменава за същите, писмено или по друг начин, от името на „САМИ-М” ЕООД.

11.2. Дистрибуторът носи отговорност за всички плащания към или от името на лицата, ангажирани от него при разпространяване на продуктите, включително плащане на надници, разходи, застраховки, данъци и всякакви плащания, на които тези лица имат право.

 

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПОСЛЕДИЦИ:

 

12.1. „САМИ-М” ЕООД има право да прекрати Договора /дистрибуторското споразумение/ с ДИСТРИБУТОРА по вина на последния  без допълнително известие,  в следните случаи:

1.при несъстоятелност на Дистрибутора;

2.изпадане в неплатежоспособност на Дистрибутора  или ликвидация на дейността му;

3.промяна в собствеността върху предприятието на Дистрибутора или прехвърляне на съществена част от дяловия капитал от предприятието на Дистрибутора, без „САМИ-М” ЕООД да е уведомено за това предварително;

4.в случай, че за период по-дълъг от 30 дни, краткосрочните задължения на Дистрибутора надвишават краткотрайните му  активи;

5.Дистрибуторът извърши съществено нарушение или системно нарушава някое условие по това Споразумение;

 

12.2. Договорът /дистрибуторското споразумение/ между страните може да бъде прекратен и в следните случаи:

а/ по взаимно съгласие на страните;

б/ едностранно от страна на „САМИ-М” ЕООД при явно неизпълнение на задълженията на Дистрибутора или при намаляване на продажбите без обективни пазарни причини;

в/ всяка от страните може да прекрати договора едностранно с …………………………………….    дневно писмено  предизвестие, след уреждане на стоково-финансовите взаимоотношения между страните по договора.

12.3. Договорът /дистрибуторското споразумение / между страните може да бъде незабавно прекратено от „САМИ-М” ЕООД с представяне на писмено предизвестие на Дистрибутора, ако:

а/ Дистрибуторът продаде, прехвърли, отстъпи или преустанови да извършва стопанската си дейност или тази част от нея, свързана с дистрибуцията на Продуктите;

б/ Дистрибуторът не успее да постигне уговорения асортимент и покритие на работещи обекти, или не изпълни задълженията си за отчитане и прогнозиране;

в/ Дистрибуторът наруши някоя от гаранциите, посочени в общите условия;

г/ Дистрибуторът предлага, или предоставя, или се съгласява да предоставя на което и да е лице, служител на „САМИ-М” ЕООД, подарък или възнаграждение от всякакъв вид, като стимул или възнаграждение за извършване, или за приемане да извърши, или вече е извършил, или да се въздържи да извърши, някакво действие във връзка с получаване или изпълнение на това Споразумение;

д/ Дистрибуторът сключи споразумения, които могат да имат за последица конфликт на интереси с „САМИ-М” ЕООД и могат да се отразят неблагоприятно върху Продуктите на „САМИ-М” ЕООД или стопанската дейност, интегритета или репутацията на „САМИ-М” ЕООД.

е/ Дистрибуторът забави плащането на задълженията си с повече от 30 /тридесет/ дни след срока, посочен в настоящия договор или дистрибуторското споразумение.

12.4. Дистрибуторът няма право на обезщетение в резултат на прекратяването на договора   /дистрибуторското споразумение/ в съответствие с горните условия.

12.5. В случаите на прекратяване на това Споразумение:

 1. Автоматично ще се прекратяват всички права и задължения на страните по това Споразумение;
 2. Дистрибуторът ще има право да продаде всички негови запаси от Продукти, които са изцяло платени и които са необходими за изпълнение на неизпълнени договори на Дистрибутора, които са останали неуредени към датата на прекратяването /и в тези случаи и за тази цел разпоредбите на това Споразумение ще продължат да са в сила/;
 3. Дистрибуторът незабавно ще преустанови използването на марките и всички търговски наименования, използвани от „САМИ-М” ЕООД по време на действието на това Споразумение;
 4. Дистрибуторът се задължава за своя собствена сметка, незабавно да върне на „САМИ-М” ЕООД, всички технически и рекламни материали и други документи и книги, изпратени на Дистрибутора и имащи отношение към Продуктите;
 5. Всички поръчки за недоставени стоки, предмет на уведомяване от „САМИ-М” ЕООД, ще бъдат отменени;
 6. Всички просрочени неплатени фактури по отношение на стоките на „САМИ-М” ЕООД, стават незабавно платими независимо от условията на плащане, съгласувани по-рано между страните. В случаи, че Продуктите са във владение на клиент и Дистрибуторът очаква плащане от този клиент, Дистрибуторът се задължава неотменимо да даде инструкция на клиента да преведе плащането директно на „САМИ-М” ЕООД.

 

13. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД и ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

 

13.1. Дистрибуторът и ангажираният от него персонал /както по трудови правоотношения, така и по граждански договори или наети дружества/ за изпълнение на Договора с „САМИ-М” ЕООД  се задължават да спазват всички нормативни актове, отнасящи се до опазването на здравето и на околната среда, както и се задължават да не използват нерегламентиран детски труд, и да прилагат дискриманационнии признаци при подбор на персонала, като при неизпълнение на тези задължения Дистрибуторът носи пълна отговорност, вкл. и имуществена. Неизпълнението на тези нормативни актове и правила е основание за прекратяване на договора от страна на „САМИ-М” ЕООД  .

13.2. Дистрибуторът се задължава да спазва  Правилника за вътрешния ред и всички въведени от „САМИ-М” ЕООД правила, когато той /респ. негови служители/ се намират на територията на „САМИ-М” ЕООД  .

13.3. Преди да започне изпълнението на Договора /дистрибуторското споразумение/, дистрибуторът извършва инструктаж на работното място на своя персонал, осигурява лични предпазни средства и противопожарни уреди в съответствие със спецификата на извършваната работа и мястото на работа.

13.4. В съответствие с изискванията на „САМИ М“ ЕООД, относно хигиената и въведените норми относно здравеопазването на територията на „САМИ М“ ЕООД, Дистрибуторът се задължава:

1.да спазва нормативните изисквания за недопускане замърсяване на околната среда във всички аспекти и въздействия върху околната среда, имащи отношение към „САМИ М“ ЕООД и отнасящи се включително, но не само до извършване на дейности на територията на „САМИ М“ ЕООД.

2.да почиства района от замърсявания;

13.5. При неизпълнение на горепосочените задължения, Дистрибуторът е длъжен да заплати всички разходи, дължащи се на неспазване на тези условия и изисквания.

 

14. ОТГОВОРНОСТИ, ОБЗЩЕТЕНИЯ, НЕУСТОЙКИ:

 

14.1. В случай, че някоя от страните прекрати едностранно настоящия договор извън случаите изрично изброени по-горе, или не спази уговорения срок на предизвестие, дължи неустойка в размер, посочен в конкретното дистрибуторско споразумение.

14.2. В случай, че Дистрибуторът забави заплащането на дължимите суми за стоката, която му е продадена, след уговорения срок, дължи неустойка в размер, посочен в конкретното дистрибуторско споразумение.

14.3. „САМИ-М” ЕООД не носи отговорност за  каквито и да е вреди, насени от стоката /продуктите/ на трети лица, независимо от характера на вредите, и причините за тях, ако вредите са нанесени след предаване на стоката /продуктите/ на Дистрибутора.

 

15. ФОРСМАЖОР:

 

15.1. С изключение на задълженията за плащане на всяка страна към другата, никоя страна няма да бъде отговорна за забавяне на изпълнението на някое от задълженията си по това Споразумение, ако забавянето е причинено от обстоятелства, извън разумния му контрол („Форсмажор”), включващи без ограничения, терористични актове, войни, правителствени или регулаторни действия, природни бедствия, сурови метеорологични условия, непредвидими транспортни или производствени проблеми, засягащи фирмите, извършващи доставки към „САМИ-М” ЕООД. Страната изпаднала в забава има право на разумно удължаване на срока за изпълнение на тези задължения, при условие че забавената страна незабавно уведоми другата страна писмено за причината за забавяне и положи разумни усилия да поправи такъв пропуск или забавяне в своето изпълнение. Ако срокът на невъзможност за изпълнение на задълженията превиши тридесет (30) дни, засегнатата страна може да прекрати това Споразумение и всички все още неизпълнени поръчки.

 

16. УВЕДОМЛЕНИЯ:

 

16.1. Освен ако е посочено друго в Общите условия или сключеното между страните Дистрибуторско споразумение,  всички уведомления, които е необходимо да бъдат предоставени, ще бъдат в писмен вид и ще бъдат изпращани на адреса на получателя, посочен в Дистрибуторското споразумение, или на такъв друг адрес, какъвто получателят може да посочи с уведомление, предоставено в съответствие с разпоредбите на тази клауза.

16.2. Всяко уведомление следва да бъде доставено лично или с препоръчана поща с обратна разписка или факс, за което страните са постигнали съгласие, и ще се счита за доставено, ако е на ръка – в момента на доставката, ако е с препоръчана поща с обратна разписка. Уведомленията могат да бъдат изплащани и по електронна поща.

16.3. Всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна за започването на производство по несъстоятелност, ликвидация и/или преобразуване. Неизпълнение на това задължение е основание за прекратяване на договора от другата страна.

 

17. ТЪЛКУВАНЕ:

 

17.1. Всяка разпоредба на тези Общи условия и на Дистрибуторското споразумение ще се интерпретира по такъв начин, че съгласно приложимото право да бъде ефективна и валидна. Ако съдебен или компетентен административен орган установи, че отделна разпоредба на това Споразумение противоречи на закона, тя следва да бъде заменена с друга валидна разпоредба, кореспондираща с намерението на страните по това Споразумение. Останалите условия запазват действието си.

 

18: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

 

18.1. За неуредени въпроси от настоящите Общи условия и свързаните с тях Дистрибуторски споразумения /респ. Договори за дистрибуция/ между „САМИ-М” ЕООД и Дистрибуторът, се прилагат относимите нормативни актове на българското материално право.

18.2. Всички спорове от или във връзка с настоящите Общи условия и свързаните с тях Договори /Дистрибуторски споразумения/ между „САМИ-М” ЕООД и Дистрибутора ще се решават по споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора в пред Окръжен съд Стара Загора.

 

Тези Общи условия влизат в сила от ………………………….20………г.